Cukli jste od podpisu dohodnuté smlouvy na poslední chvíli? Když jednáte protiprávně, musíte druhou stranu odškodnit

Kdo nejedná poctivě při vyjednávání smlouvy, jedná jen na oko, protahuje vyjednávání, odmítne podepsat již dohodnutou smlouvu apod., nese tzv. předsmluvní odpovědnost a musí druhou stranu odškodnit. 

Nový občanský zákoník přinesl úpravu tzv. předsmluvní odpovědnosti. Co to je? Každému je zřejmé, že odpovídá za porušení ujednané, uzavřené smlouvy, tedy když jedná proti smlouvě – protiprávně. Existuje však i odpovědnost za protiprávní jednání při vyjednávání o smlouvě.

 

Nejvyšší soud ČR vyložil, že vaše chování jakožto jedné ze stran lze považovat za protiprávní, pokud jednání o uzavření smlouvy dospělo do stadia, kdy byla druhá strana v důsledku vašeho chování v dobré víře, že smlouva bude uzavřena, a vy jste ukončili jednání o uzavření smlouvy, aniž byste k tomu měli legitimní důvod. Nejvyšší soud ČR dovolí, že pokud byste porušili závazek ze smlouvy o smlouvě budoucí prodat nemovitost, odpovídáte druhému účastníkovi smlouvy za škodu, která mu vznikla v souvislosti se zajišťováním finančních prostředků na koupi nemovitosti.

 

Úprava předsmluvní odpovědnosti je postavena na obecné povinnosti jednat poctivě, a to i při jednání o uzavření smlouvy. Podle paragrafu 1728 odst. 1 NOZ, každý může vést jednání o smlouvě svobodně a neodpovídá za to, že ji neuzavře. Ledaže jednání o smlouvě zahájíte nebo v takovém jednání pokračujete, aniž máte úmysl smlouvu uzavřít. 

 

Podle paragrafu 1729 odst. 1 NOZ platí, že dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jednáte nepoctivě vy, když přes důvodné očekávání druhé strany jednání o uzavření smlouvy ukončíte, aniž pro to máte spravedlivý důvod. Podle tohoto paragrafu musíte jakožto strana, která jedná nepoctivě, nahradit druhé straně škodu, nanejvýš však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech. Tento paragraf dopadá na případy bezdůvodného přerušení jednání o smlouvě poté, co je u druhé strany vyvolána představa, že smlouva bude uzavřena.

 

Vytvořilo FEO