Nájemní smlouva a zálohy na služby - co všechno hradí ve službách nájemce a co naopak pronajímatel?

V dnešní době dostávám stále více a více dotazů ohledně toho, co všechno je zahrnuto v zálohách na služby (inkaso). Co tedy má hradit nájemník a co pronajímatel?

V prvé řadě by nájemní smlouva měla rozdělovat co platíte za nájemné a co platíte jako zálohy za služby. Uvedu příklad z nájemní smlouvy:

Účastníci této smlouvy si sjednali měsíční nájemné ve výši 16.500,-Kč (slovy šestnáct tisíc pět set korun českých), (dále jen „Měsíční nájemné“). Měsíční nájemné se skládá z částky vlastního nájemného ve výši 13.500,-Kč a dále z částky 3.000,-Kč tvořící zálohy na služby poskytovaných s užíváním bytu, tzn. náklady na dodávku el. energie, vody, vodného stočného, vytápění, dále osvětlení a úklid společných prostor a užívání výtahu. Tato částka nezahrnuje internetové připojení.

Toto je minimum, aby bylo jasně stanoveno, co platí nájemce. Pokud by nájemce dostal k pronájmu ještě parkovací stání, mohl by příklad z nájemní smlouvy vypadat takto:

Účastníci této smlouvy si sjednali měsíční nájemné ve výši 18.000,-Kč (slovy osmnáct tisíc korun českých), (dále jen „Měsíční nájemné“). Měsíční nájemné se skládá z částky vlastního nájemného ve výši 13.500,-Kč, nájemného za parkovací stání č. 37 ve výši 1.500,- a dále z částky 3.000,-Kč tvořící zálohy na služby poskytovaných s užíváním bytu, tzn. náklady na dodávku el. energie, vody, vodného stočného, vytápění, dále osvětlení a úklid společných prostor, užívání výtahu, osvětlení a úklid parkovacího stání. Tato částka nezahrnuje internetové připojení.

Nezapomeňte, že i parkovací stání mají své náklady a pokud jej nájemce užívá, měl by platit veškeré služby s užíváním tohoto stání.
Dávejte prosím velký pozor, zda-li je nájemné řádně rozděleno ve smlouvě a co je obsahem záloh na služby. Zde si uvedeme, co nájemce musí platit a co nikoliv.

služby spojené s užívání bytu (co hradí nájemce)

 •     Vytápění
 •     Vodné a stočné
 •     Dodávka pitné vody
 •     Dodávka teplé a studené vody
 •     Odvádění odpadních vod kanalizacemi
 •     Užívání výtahu
 •     Vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou
 •     Odvoz komunálního odpadu
 •     Osvětlení a úklid společných prostor v domě
 •     Dodávka elektrické energie a plynu (může být přepsáno přímo na nájemce)
 •     Údržba parkovacích stání – osvětlení a úklid (pokud nájemce užívá toto stání)
 •     Případně další služby, sjednané v nájemní smlouvě, které jsou vzájemně odsouhlaseny

služby spojené s užíváním bytu (co hradí pronajímatel)

 •     Fond oprav
 •     Splátka anuity v bytovém družstvu
 •     Pojištění bytu
 •     Pojištění domu
 •     Správa bytové jednotky
 •     Odměna statutárních orgánů

Tyto náklady musí pronajímatel hradit z utrženého nájmu a nemůže je zahrnovat do služeb spojených s nájmem a následně je nájemci vyúčtovat.

Vytvořilo FEO