Detail

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hana Večeřová, se sídlem Sochorova 3178/23, Brno Žabovřesky, 616 00, IČO: 01713507, jako správce osobních údajů, Vás jako klienta a uživatele webových stránek www.hanavecerova.cz informuji o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

Dále v textu se dozvíte zejména:

 

1.         Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budu Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mne kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@hanavecerova.cz

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když mne kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte mým klientem či obchodním partnerem, můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 

a)         Vaše jméno a příjmení,

b)         obchodní firma,

c)         adresa nebo sídlo společnosti,

d)         datum narození, 

d)         identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

e)         telefonní číslo, 

f)         e-mailová adresa

 

Na mých webových stránkách Vás nesleduji, takže se ke mne dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které mi výslovně sdělíte. Na svých webových stránkách nepoužívám cookies.

Účel zpracování

Údaje, které mi poskytujete, používám k tomu, abych Vás kontaktovala zpět a poskytla Vám informace, o které jste mne požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě, prodeje nemovitosti či zprostředkování pronájmu nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu mohu vedle toho využít k tomu, abych Vám zasílala obchodní sdělení, tj. abych Vás informovala o událostech, publikacích nebo službách, které poskytuji a které by Vás, podle mého názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí mi zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@hanavecerova.cz nebo jinou adresu, ze které jste ode mne obdrželi obchodní sdělení.

 

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budu jako správce zpracovávat Já, Hana Večeřová. Vaše osobní údaje mohu za výše uvedenými účely předat svým subdodavatelům, aby pro mne provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 

1. externí účetní (fakturace – zákon o účetnictví)

2. spolupracujícím realitním makléřům;

3. externí advokátní kanceláři;

4. zpracovatelům, kteří mi poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

 

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat své služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)         právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mne kontaktujete na e-mailové adrese info@hanavecerova.cz

 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o mé potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získala a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak mohu požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 

Právo na opravu znamená, že mne kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

Právo na výmaz znamená, že musím vymazat Vaše osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musím omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto mohu mít pouze uloženy a případně je mohu použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Vytvořilo FEO