Praktický průvodce PENB - co všechno byste měli vědět o průkazu energetické náročnosti budovy

Nechat zpracovat energetický štítek je povinností majitele, který se rozhodl daný objekt prodat nebo pronajmout. Povinnost se dále vztahuje na ty, kteří se chystají stavět (či významně rekonstruovat) nebo na některé majitele, kteří objekt „pouze“ vlastní. Podmínky upravuje zákon č. 406/2000 Sb.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK JE NUTNÉ ZPRACOVAT:​

1/ PŘI PRODEJI DOMU 

Energetické štítky k prodeji domů se povinně zpracovávají od 1. 1. 2013. Příslušný zákon nedefinuje pojem rodinný dům, ale hovoří obecně o budově, jako celku. Povinnost platí nejenom pro rodinné domy a vily, ale také pro případy prodejů celých bytových či administrativních budov a jiných budov.

Odpovědnost za zajištění nese prodávající. Za ním jdou sankce v případě nesplnění. Zda se energetický štítek při prodeji doložil, kontrolují inspektoři ze Státní energetické inspekce. Prodávající je povinen doložit energetický štítek kupujícímu nejpozději v den podpisu kupní smlouvy.

Při nedodržení těchto povinností hrozí prodávajícímu pokuta až do výše 100 000,- Kč a 200 000,- Kč v případě právnické osoby.

 

2/ PŘI PRODEJI BYTU

Zákon č. 406/2000 Sb. hovoří o potřebě opatřit energetický štítek při prodeji ucelené části budovy či jednotky. Povinnost platí o 1. 1. 2013. Za ucelenou část budovy nebo jednotku se považuje:

 • bytová jednotka
 • celé patro
 • polovina domu
 • část domu se samostatným vchodem

Energetický štítek lze nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu nebo jiného tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. Tuto výjimku lze aplikovat pouze za splnění předpokladu, kdy vlastník jednotky písemně požádal majitele objektu nebo společenství vlastníků jednotek o předání energetického štítku pro celou budovu. Pokud majiteli bytové jednotky nebyl i přesto PENB předán, je možno jej nahradit zmíněným vyúčtováním dodávek energií. Výjimka chrání majitele objektu jednotky v případech, kdy společenství vlastníků nechce PENB nechat zpracovat. Společenství majitelů jednotek však v tomto případě porušuje zákon, neboť dle § 7a, odstavce (2), je povinností společenství vlastníků opatřit PENB v případě prodeje ucelené části budovy.

Odpovědnost za zajištění nese prodávajícíProdávající je povinen doložit energetický štítek kupujícímu nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Při nedodržení těchto povinností hrozí prodávajícímu pokuta až do výše 100 000,- Kč. 

 

3/ PŘI PRONÁJMU 

Dle platné legislativy je nutné nechat zpracovat energetický štítek při uzavření nového pronájmu pro celou budovu jako je rodinný dům, bytový dům nebo administrativní budova (platí od 1.1.2013) nebo pro ucelenou část budovy jako je bytová jednotka, celé patro nebo polovina domu (platí od 1.1.2016). 

Odpovědnost za zajištění nese pronajímatelPronajímatel je povinen doložit energetický štítek nájemci nejpozději v den podpisu nájemní smlouvy. Při nedodržení těchto povinností hrozí pronajímateli pokuta až do výše 100 000,- Kč. 

 

4/ NOVOSTAVBY

Povinnou součástí projektové dokumentace podávané ve stavebním řízení (stavební povolení nebo ohlášení) je energetický štítek budovy. Proto je u všech novostaveb nebo rekonstrukcí, které vyžadují souhlas stavebního úřadu, nutné energetický štítek zpracovat. Platí od 1.1.2009. Vypracování štítku je možné pouze na základě věrohodných a kompletních informací. V případě nového projektu jsou z pravidla dostačující informace obsaženy v dokumentaci ke stavebnímu povolení či ohlášení. Ve zkratce se jedná o:

 • Výkresy – půdorysy, pohledy a řezy
 • Skladby konstrukcí
 • Způsob vytápění a ohřevu teplé vody
 • Ostatní využívané technologie (solární panely, fotovoltaiky, osvětlení, klimatizace)

Povinnost nechat zpracovat a ke stavebnímu povolení či ohlášení doložit energetický štítek je na stavebníkovi, vlastníku budovy nebo společenství vlastníků jednotek. Stavební úřad bez předloženého energetického štítku nevydá povolení ke stavbě.

 

5/ SVJ

Povinnost společenství vlastníků jednotek obstarat energetický štítek zůstává v případě:

 1. prodeje celé nebo ucelené části budovy,
 2. pronájmu budovy,
 3. pronájmu ucelené části budovy (účinnost od 1. 1. 2016)

Budete prodávat byt? Požádejte společenství vlastníků jednotek o Průkaz energetické náročnosti budovy co nejdříve. Pokud má SVJ energetický štítek vyhotoven, stačí Vám jeho ověřená kopie. Pokud ho nemá, je nejjednodušší ho nechat zpracovat. Energetický štítek domu se vyhotovuje výhradně pro celou budovu a platí pro všechny byty.

Společenství vlastníků jednotek má povinnost opatřit si průkaz při prodeji jednotky bez ohledu na to, zda vlastník jednotky nahradil průkaz vyúčtováním dodávek energií za poslední 3 roky. Pokud průkaz ze strany SVJ nebude vlastníkovi předán, lze se s podnětem obrátit na příslušný Územní inspektorát Státní energetické inspekce. Společenství vlastníků jednotek pak hrozí pokuta 200.000,- Kč. Chybějící PENB nevylučuje povinnosti vlastníka jednotky.

 

6/ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

Stejně jako vlastníci bytových domů, tak i majitelé administrativních budov jsou povinni mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy (dle zákona č. 406/2000 Sb.), a to:

 • od 1. 7. 2015 v případě prodeje a pronájmu celé budovy,
 • od 1. 1. 2016 v případě pronájmu ucelené části budovy (bytové a nebytové prostory apod.)

Povinnost obstarat energetický štítek máte od 1. ledna 2016 i v případě pronájmu kanceláře, restauraceobchodních a výrobních prostor, nebo jiné části budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena.

 

JSOU VÝJIMKY, KDE ENERGETICKÝ ŠTÍTEK NEMUSÍ BÝT ZPRACOVÁN:

 • budova s celkovou energeticky vztažnou plochou menší ne 50 m2,
 • budova navrhovaná a obvykle užívaná jako místo bohoslužeb a pro náboženské účely,
 • stavby pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány pouze část roku (jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání)
 • budovy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci (pozor, nezaměňovat s památkovou zónou)
 • průmyslový a výrobní provoz, dílenský provoz a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700 GJ za rok (194 MWh/rok)
 • postavené a zároveň naposledy rekonstruované budovy před 1. 1. 1947 (zák. 406/2000 Sb. § 7a, čl. 9). To platí pouze za předpokladu, že se tak prodávající a kupující písemně dohodnou,
 • budovy důležité pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití.

 

  CO JE TO ENERGETICKY VZTAŽNÁ PLOCHA?

Povinnost nechat zpracovat energetický štítek se vztahuje k pojmu energeticky vztažná plocha. Zjednodušeně řečeno, jedná o zastavěnou plochu vynásobenou počtem pater objektu. Energeticky vztažná plocha jednoho patra se počítá z vnějších rozměrů (včetně plochy obvodových konstrukcí). Nejedná se o užitnou plochu.

 

O ŠTÍTKU MIMO JINÉ PLATÍ:

 • Platnost štítku je 10 let od vypracování
 • Odpovědnost za zpracování nese vždy majitel (u prodejů prodávající)
 • Štítek může zajistit pouze energetický specialista s platným oprávněním

 

Vytvořilo FEO